Zasady odpłatności za Żłobek:

 1. korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny. Na całkowity koszt utrzymania dziecka w Żłobku składa się:
  • opłata za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego według odrębnych przepisów (tj. 540,00 zł).
  • opłata za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki,
  • dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Żłobku – 6 zł;
 2. miesięczna wysokość opłat naliczana jest na koniec każdego miesiąca z terminem płatności do 15-tego dnia miesiąca następującego po nim. W przypadku dzieci przyjętych do Żłobka po 15-tym dniu miesiąca kalendarzowego wysokość opłaty za pobyt dziecka za ten miesiąc wynosi 50% opłaty miesięcznej;
 3. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka
  z wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka –
  w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8:00.