Funkcjonowanie żłobka:

  1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w dniach ustawowo wolnych od pracy.
  2. Żłobek jest czynny w godzinach od 6:00 do 17:00 i świadczy opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie
    w stosunku do każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki
    w żłobku może zostać, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą w godzinach pracy żłobka.
  3. Na wniosek rodziców/opiekunów godziny pracy żłobka mogą ulec zmianie.
  4. Organizację pracy w żłobku określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający wiek dzieci, rodzaj i formę zajęć wychowawczych i edukacyjnych.
  5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad daną grupą ustala dla niej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.